HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Các chức năng chính của phần mềm

  1.  Được viết theo nhu cầu hoạt động thực tế của từng doanh nghiệp
  2. Quản lý thông tin Nhân sự
  3. Quản lý Tiền lương và thu nhập
  4. Thuế TNCN và quyết toán thuế

 

Giao diện Trang chủ

Bố cục bao gồm:

  1. Danh sách Sinh nhật
  2. Thông báo Nội bộ
  3. Các Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty
  4. Các Biểu mẫu áp dung chung trong Công ty
  5. Biểu đồ Thông kế Công việc của cá nhân

Giao diện Trang Quản lý Nhân sự