Luật Thuế TNCN sửa đổi 2012

Ban hành: 22/11/2012
Hiệu lực: 01/07/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Điều 1
Điều 2