Luật Lao động 2012

Ban hành: 18/06/2012
Hiệu lực: 01/05/2013
Tình trạng: Sửa đổi, bổ sung
Điều 1
Điều 2
Điều 3
Điều 4
Điều 5
Điều 6
Điều 7
Điều 8
Điều 9
Điều 10
Điều 11
Điều 12
Điều 13
Điều 14
Điều 15
Điều 16
Điều 17
Điều 18
Điều 19
Điều 20
Điều 21
Điều 22
Điều 23
Điều 24
Điều 25
Điều 26
Điều 27
Điều 28
Điều 29
Điều 30
Điều 31
Điều 32
Điều 33
Điều 34
Điều 35
Điều 36
Điều 37
Điều 51
Điều 38
Điều 39
Điều 40
Điều 41
Điều 42
Điều 43
Điều 44
Điều 45
Điều 46
Điều 47
Điều 48
Điều 49
Điều 50
Điều 52
Điều 53
Điều 54
Điều 55
Điều 56
Điều 57
Điều 58
Điều 59
Điều 60
Điều 61
Điều 62
Điều 63
Điều 64
Điều 65
Điều 66
Điều 67
Điều 68
Điều 69
Điều 70
Điều 71
Điều 72
Điều 73
Điều 74
Điều 75
Điều 76
Điều 77
Điều 78
Điều 79
Điều 80
Điều 81
Điều 82
Điều 83
Điều 84
Điều 85
Điều 86
Điều 87
Điều 88
Điều 89
Điều 90
Điều 91
Điều 92
Điều 93
Điều 94
Điều 95
Điều 96
Điều 97
Điều 98
Điều 99
Điều 100
Điều 101
Điều 102
Điều 103
Điều 104
Điều 105
Điều 106
Điều 107
Điều 108
Điều 109
Điều 110
Điều 111
Điều 112
Điều 113
Điều 114
Điều 115
Điều 116
Điều 117
Điều 118
Điều 119
Điều 120
Điều 121
Điều 122
Điều 123
Điều 124
Điều 125
Điều 126
Điều 127
Điều 128
Điều 129
Điều 130
Điều 131
Điều 132
Điều 133
Điều 134
Điều 135
Điều 136
Điều 137
Điều 138
Điều 139
Điều 140
Điều 141
Điều 142
Điều 143
Điều 144
Điều 145
Điều 146
Điều 147
Điều 148
Điều 149
Điều 150
Điều 151
Điều 152
Điều 153
Điều 154
Điều 155
Điều 156
Điều 157
Điều 158
Điều 159
Điều 160
Điều 161
Điều 162
Điều 163
Điều 164
Điều 165
Điều 166
Điều 167
Điều 168
Điều 169
Điều 170
Điều 171
Điều 172
Điều 173
Điều 174
Điều 175
Điều 176
Điều 177
Điều 178
Điều 179
Điều 180
Điều 181
Điều 182
Điều 183
Điều 184
Điều 185
Điều 186
Điều 187
Điều 188
Điều 189
Điều 190
Điều 191
Điều 192
Điều 193
Điều 194
Điều 195
Điều 196
Điều 197
Điều 198
Điều 199
Điều 200
Điều 201
Điều 202
Điều 203
Điều 204
Điều 205
Điều 206
Điều 207
Điều 208
Điều 209
Điều 210
Điều 211
Điều 212
Điều 213
Điều 214
Điều 215
Điều 216
Điều 217
Điều 218
Điều 219
Điều 220
Điều 221
Điều 222
Điều 223
Điều 224
Điều 225
Điều 226
Điều 227
Điều 228
Điều 229
Điều 230
Điều 231
Điều 232
Điều 233
Điều 234
Điều 235
Điều 236
Điều 237
Điều 238
Điều 239
Điều 240
Điều 241
Điều 242
tìm kiếm văn bản luật và văn bản hướng dẫn

Luật Lao động 2012