Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

Ban hành: 14/04/2016
Hiệu lực: 01/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Điều 1
Điều 2
Điều 3
Điều 4
Điều 5
Điều 6
Điều 7
Điều 8
Điều 9
Điều 10
Điều 11
Điều 12
Điều 13
Điều 14
Điều 15
Điều 16
Điều 17
Điều 18
Điều 19
Điều 20
Điều 21
Điều 22
Điều 23
Điều 24
Điều 25

Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC