Luật thuế Giá trị Gia tăng 2008

Ban hành: 03/06/2008
Hiệu lực: 01/01/2009
Tình trạng: Còn hiệu lực
Điều 1
Điều 2
Điều 3
Điều 4
Điều 5
Điều 6
Điều 7
Điều 8
Điều 9
Điều 10
Điều 11
Điều 12
Điều 13
Điều 14
Điều 15
Điều 16
tìm kiếm văn bản luật và văn bản hướng dẫn

Luật thuế Giá trị Gia tăng 2008