Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 2017

Ban hành: 20/06/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Điều 1
Điều 2
Điều 3