Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 18/10/2013
Hiệu lực: 15/12/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Điều 1
Điều 2
Điều 3
Điều 4
Điều 5
Điều 6
Điều 7
Điều 8
Điều 9
Điều 10
Điều 11
Điều 12
Điều 13
Điều 14
Điều 15
Điều 16
Điều 17
Điều 18
Điều 19
Điều 20
Điều 21
Điều 22
Điều 23
PL1
PLII - mẫu 1
PLII - mẫu 2
PLII - mẫu 3
PLII - mẫu 4
PLII - mẫu 5
PLII - mẫu 6
PLII - mẫu 7
PLII - mẫu 8
PLII - mẫu 9
PLII - mẫu 10
PLIII

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH